RADNI GMINY KADENCJA 2018-2023

Wójt Gminy Dębowiec
Marcin Bolek

Przewodnicząca Rady Gminy – Teresa Pachana
Wiceprzewodniczący – Janusz Budziak

Skład Rady Gminy w kadencji 2018 – 2023

Nazwisko i imię

funkcja

Wiek w dniu wyboru

okręg

miejscowość

Budziak Janusz

radny

57

4

Duląbka

     

3

Cieklin

Piątkiewicz Andrzej

radny

36

1

Cieklin

Poliwka Piotr

radny

52

2

Cieklin

Dorota  Sroka-Lewosz

radna

41

14

Dobrynia

Martauz Stefan

radny

65

5

Dzielec, Pagórek, Radość

Stachurska Aleksandra

radna

44

7

Dębowiec

Michalski Krzysztof radny 64

8

Dębowiec

Wątroba Witold radny 52

9

Dębowiec

Mokrzycki Zbigniew

radny

44

6

Łazy Dębowieckie

Misiołek Zofia

radna

62

13

Wola Dębowiecka

Setlak Barbara

radna

63

10

Majscowa

Wiatr Janusz

radny

58

11

Zarzecze

Pachana Teresa

radna

63

12

Zarzecze

Pięta Wiesław

radny

58

15

Folusz

SKŁADY POWOŁANYCH STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY DĘBOWIEC KADENCJA 2018-2023

 • Wiesław Pięta- przewodniczący

  Zbigniew Mokrzycki – zastępca przewodniczącego

  Aleksandra Stachurska – sekretarz

  Zofia Misiołek – członek

  Stefan Martauz – członek

  Komisja rewizyjna działa na podstawie art. 18a ustawy o samorządzie gminnym:

  Rada Gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

  W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1 (tj. przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy).

  Zadania komisji rewizyjnej:

  Opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wójtowi absolutorium. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. Wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.

 • Janusz Budziak – przewodniczący

  Witold Wątroba – zastępca przewodniczącego

  Zofia Misiołek  – sekretarz

  Janusz Wiatr  – członek

  Piotr Poliwka – członek


  Zakres zadań Komisji Budżetu, Infrastruktury i Rozwoju:

  1. opiniowanie projektów uchwał budżetowych i okołobudżetowych,
  2. analizowanie i opiniowanie spraw  dotyczących:
      a/ utrzymania obiektów użyteczności publicznej,
      b/ utrzymania dróg, komunikacji i środków łączności,
      c/ utrzymania urządzeń sanitarnych i wodociągowych,
      d/ gospodarki odpadami,
      e/ gospodarowania mieniem komunalnym gminy,
      f/ promocji gminy.
  3. opiniowanie projektów uchwał z zakresu spraw należących do zadań Komisji.

 • Aleksandra Stachurska – przewodnicząca

  Andrzej Piątkiewicz – zastępca przewodniczącego

  Dorota Sroka-Lewosz – sekretarz

  Janusz Wiatr – członek

  Wiesław Pięta – członek

  Zakres zadań Komisji Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu:

  1. analizowanie i opiniowanie spraw dotyczących:
  a/ funkcjonowania szkół i przedszkoli oraz placówek kulturalnych i bibliotek,
  b/ organizacji imprez kulturalnych i sportowych,
  c/ działalności klubów sportowych i stowarzyszeń działających na terenie gminy,
  d/ rozwoju turystyki na terenie gminy,
  2. opiniowanie projektów uchwał z zakresu spraw należących do zadań Komisji.

 • Barbara Setlak – przewodnicząca

  Stefan Martauz – zastępca przewodniczącej

  Andrzej Piątkiewicz – członek

  Zbigniew Mokrzycki – członek

  Przedmiot działania komisji
  Przedmiotem działania nowej komisji ma być udział w rozpatrywaniu przez radę:
  skarg na działanie wójta i gminnych jednostek
  1. organizacyjnych;
  2. wniosków składanych przez obywateli;
  3. petycji składanych przez obywateli.

Zmień czcionkę
Kontrast