RADNI GMINY KADENCJA 2014-2018

Wójt gminy
Zbigniew Staniszewski

Absolwent:

Instytutu Wychowania Artystycznego przy UMCS w Lublinie (malarstwo), Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie w zakresie wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną, Akademii Ekonomicznej w Katowicach w zakresie zarządzanie i przedsiębiorczość w oświacie.

Żonaty, dwójka dzieci córka Jadwiga i Iwona, mieszka w Cieklinie
W wolnych chwilach zajmuję się pracą w kuźni oraz w gospodarstwie rolnym.

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Cieklinie
Założyciel koła gminnego NSZZ „Solidarność” pracowników oświaty w Cieklinie.
Radny Rady Gminy Dębowiec II kadencji członek Zarządu Gminy.
Radny Rady Powiatu Jasielskiego I kadencji

Wójt Gminy Dębowiec kadencji 2002-2006
Wójt Gminy Dębowiec kadencji 2006-2010
Wójt Gminy Dębowiec kadencji 2010-2014
Wójt Gminy Dębowiec kadencji 2014-2018

Przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach od 8:00 do 12:00

Przewodnicząca Rady Gminy – Teresa Pachana
Wiceprzewodniczący – Marcin Bolek
Wiceprzewodniczący – Mieczysław Czechowicz

Nazwisko i imię

funkcja

Wiek w dniu wyboru

obwód

miejscowość

Budziak Janusz

radny

53

4

Duląbka

Czechowicz Mieczysław

radny

48

3

Cieklin

Piątkiewicz Andrzej

radny

32

1

Cieklin

Mlicki Władysław

radny

50

2

Cieklin

Mikołajczyk Lesław

radny

41

14

Dobrynia

Kosińska Danuta

radna

53

5

Dzielec, Pagórek, Radość

Wolski Bogusław

radny

43

7

Dębowiec

Bolek Marcin

radny

39

8

Dębowiec

Cichoń Danuta

radny

42

9

Dębowiec

Lepak Elżbieta

radna

43

6

Łazy Dębowieckie

Zoła Piotr

radny

54

13

Wola Dębowiecka

Duwer Jan

radny

42

10

Majscowa

Musiał Bożena

radny

52

11

Zarzecze

Pachana Teresa

radna

59

12

Zarzecze

Pięta Wiesław

radny

54

15

Folusz

SKŁADY POWOŁANYCH STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY DĘBOWIEC

 • Wiesław Pieta- przewodniczący

  Andrzej Piątkiewicz – zastępca przewodniczącego

  Elżbieta Lepak – sekretarz

  Leszek Mikołajczyk – członek

  Bożena Musiał – członek

  Komisja rewizyjna działa na podstawie art. 18a ustawy o samorządzie gminnym:

  Rada Gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

  W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1 (tj. przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy).

  Zadania komisji rewizyjnej:

  Opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wójtowi absolutorium. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. Wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Zasady i tryb działania komisji rewizyjnej określa statut gminy.

 • Jan Duwer – przewodniczący

  Janusz Budziak – zastępca przewodniczącego

  Danuta Kosińska  – członek

  Władysław Mlicki  – członek

  Andrzej· Piątkiewicz – członek

  Zadania komisji:

  • opiniowanie projekt budżetu gminy na dany rok,
  • opiniowanie zaciągnięcia pożyczek i kredytów,
  • opiniowanie wielkości stawek podatkowych uchwalanych przez gminę.
 • Marcin Bolek – przewodniczący

  Wiesław Pięta – zastępca przewodniczącego

  Władysław Mlicki – sekretarz

  Lesław Mikołajczyk – członek

  Piotr Zoła – członek

  Zadania komisji:

  • sprawy związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli oraz placówek kulturalnych i bibliotek,
  • organizacja imprez kulturalnych i sportowych,
  • działalność klubów sportowych i stowarzyszeń działających na terenie gminy,
  • rozwój turystyki na terenie gminy.
 • Elżbieta Lepak – przewodnicząca

  Piotr Zoła – zastępca przewodniczącej

  Jan Duwer – sekretarz

  Mieczysław Czechowicz – członek

  Bogusław Wolski – członek

  Zadania komisji:

  • ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpożarowa i zapobieganie innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
  • polityka i profilaktyka społeczna,
  • współpraca z Policja i OSP.
 • Janusz Budziak Janusz – przewodniczący

  Mieczysław Czechowicz Mieczysław – zastępca przewodniczącego

  Danuta Cichoń – członek

  Danuta Kosińska  – członek

  Bożena Musiał  – członek

  Zadania komisji:

  • utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, dróg, komunikacji i środków łączności,
  • utrzymania urządzeń sanitarnych i wodociągowych,
  • gospodarka odpadami,
  • gospodarowanie gminnym funduszem ochrony środowiska,
  • gospodarowanie mieniem komunalnym gminy,
  • promocja gminy.
Zmień czcionkę
Kontrast