LVII Sesja Rady Gminy Dębowiec – 27 kwietnia 2023 roku /czwartek/ o godzinie 10-tej

Rada Gminy Dębowiec,                                                                                                                            18 kwietnia 2023 roku .

 

                                                                                             OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40/   zwołuję  LVII  sesję Rady Gminy Dębowiec na dzień 27 kwietnia 2023 roku /czwartek/ o godzinie  10-tej  w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

 Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Ustalenie porządku obrad;
  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr LVI z 24 marca 2023 roku;
  4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 24 marca 2023 roku, zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;
  5. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy Dębowiec za 2022 rok;
  6. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Dębowiec na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków z terenu Gminy Dębowiec w roku 2023,
  • zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Dębowiec,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2023 – 2030,

 

7. Wolne wnioski i zapytania;

8. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 Teresa Pachana