LVIII Sesja Rady Gminy Dębowiec – 13 czerwca 2023 roku /wtorek/ o godzinie 9-tej

Rada Gminy Dębowiec                                                                                                                                                                                     Dębowiec, dnia 30 maja 2023 roku

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm./   zwołuję  LVIII  sesję Rady Gminy Dębowiec
na dzień  13 czerwca 2023 roku /wtorek / o godzinie 9-tej w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

 Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Ustalenie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr LVII z dnia 27 kwietnia 2023 roku;
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy z dnia 27 kwietnia 2023 roku, zleconych
  do wykonania Wójtowi Gminy;
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Dębowiec za 2022 rok;
 6. Sprawozdanie Komendanta Gminnego z działalności OSP na terenie gminy za 2022 rok;
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu
  za 2022 rok;
 8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2022 rok;
 9. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2022 rok:

– debata nad raportem o stanie gminy;

– podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dębowiec wotum zaufania;

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Dębowiec za 2022 rok
  i sprawozdania finansowego za 2022 rok:

– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania rocznego

Wójta Gminy Dębowiec z wykonania budżetu gminy za 2022 rok,

– przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy
oraz  sprawozdania finansowego za 2022 rok,

– informacja o stanie mienia komunalnego,

– przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium  Wójtowi
Gminy Dębowiec za 2022 rok,

– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania  wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dębowiec o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
Dębowiec za 2022 rok,

– dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy i sprawozdaniem finansowym
za 2022 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego;

 1. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dębowiec
  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dębowiec za 2022 rok,
 • w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dębowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok,
 • w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego „Dorzecze Wisłoki”
  na lata 2022-2030,
 • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania
  dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
 • w sprawie: powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych,
 • w sprawie uchwalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dębowiec na II półrocze 2023 roku,
 • w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rok 2023,
 • zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Dębowiec,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dębowiec na lata 2023-2030.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy

Teresa Pachana