Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem naboru do Rządowego Programu Ochrony Zabytków Wójt Gminy Dębowiec zaprasza podmioty z terenu gminy Dębowiec, które posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu. Zainteresowane otrzymaniem wsparcia w formie dotacji podmioty proszone są o zgłaszanie swoich obiektów do Urzędu Gminy do dnia 10 stycznia 2023 roku. Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznacza się na pokrycie kosztów wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Zgłaszając obiekt należy przygotować opis zawierający:

– przedmiot zadania inwestycyjnego, w tym jego nazwę i opis;

– przewidywaną wartość planowanej inwestycji;

– kwotę udziału własnego wnioskodawcy oraz deklaracje jego zapewnienia;

– wnioskowaną kwotę dofinansowania;

– przewidywany okres realizacji inwestycji (do 12 miesięcy; powyżej 12 miesięcy);

– przewidywany termin zakończenia inwestycji.

UWAGA!

Pomoc będzie udzielana pod warunkiem otrzymania dofinansowania na konkretne inwestycje przez tut. Urząd.

Warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę oraz posiadanie przez wnioskodawcę udziału własnego na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości nie niżej niż 2% wartości inwestycji.

Przed przekazaniem zgłoszenia należy zapoznać się z założeniami programu, regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie oraz  innymi dokumentami udostępnionymi na stronie:  https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/#c24978