Skip to content

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony www.debowiec.pl

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Dębowiec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej www.debowiec.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej pod adresem : www.debowiec.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Dębowiec
38-220 Dębowiec 101
tel. 13 4413028 fax. 13 4413182
e-mail: gmina@debowiec.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-07-31
Data ostatniej istotnej aktualizacji:   2020-07-30

Strona internetowa www.debowiec.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie głównej strony informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości, filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: 

  • zmiana wielkości czcionki dla całego serwisu
  • zmiana wielkości czcionki dla artykułów
  • zmiana wielkości odstępów między słowami
  • zmiana wielkości odstępów między akapitami
  • zmiana wielkości odstępów między interliniami 
  • zmiana kontrastu
  • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-08

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

kontakt w sprawie dostępności: gmina@debowiec.pl

Telefon:13 44 13028

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: Urząd Gminy Dębowiec, 38-220 Dębowiec 101

Budynek dwupiętrowy, częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą dwa wejścia, od strony drogi powiatowej nr 1882R i od strony drogi gminnej nr 113257R.

Główne wejście do budynku Urzędu Gminy znajduje się od strony drogi powiatowej nr 1882R. Do budynku prowadzą schody.

Do budynku prowadzi również wejście od strony drogi gminnej nr 113257R tj. od strony parkingu. Wejście od tej strony przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych. 

Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Na parterze budynku ciąg komunikacyjny nie stwarza przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków itp., zapewniona jest także właściwa szerokość korytarza i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po tej części kondygnacji  i dostęp do pomieszczeń.

Toaleta w budynku, która znajduje się na II piętrze, nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osoby niepełnosprawne chcące załatwić sprawę proszone są o udanie się do punktu  informacyjnego znajdującego się na parterze. Pracownik zostanie wezwany i osoba niepełnosprawna będzie mogła załatwić sprawę na miejscu. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przed budynkiem od tej strony znajduje się parking samochodowy. Na parkingu wyznaczono miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Koordynator ds dostępności

Informujemy, że na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz.1062) Wójt Gminy Dębowiec wyznaczył Piotra Zoła  jako koordynatora do spraw dostępności w Gminie Dębowiec

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług,
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  3. monitorowanie działalności Urzędu Gminy Dębowiec oraz gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Koordynator do spraw dostępności – Piotr Zoła

tel. 13 44 130 28 wew. 24
e-mail: pzola@debowiec.pl

adres korespondencyjny:

Urząd Gminy Dębowiec,

38-220 Dębowiec 101