Skip to content

Środowisko

Przez teren gminy Dębowiec przepływa nie tylko rzeka Wisłoka, która jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Wisły, ale również mniejsze cieki, które stanowią lewobrzeżne dopływy Wisłoki. Wśród nich, ze względu na spadek terenu, występują również cieki okresowe, pełniące na terenie gminy rolę drenującą w okresie roztopów wiosennych oraz opadów atmosferycznych. Stan wód na naszym terenie oceniany jest jako dobry,  zarówno stan ilościowy jak i  stan chemiczny.

Na terenie Gminy Dębowiec występuje obszar  Natura 2000, która obejmuje następujące obszary:

  • obszar Ostoja Magurska ( Magurski Park Narodowy – kod PLH180001)
  • obszar Józefów – Wola Dębowiecka – kod PLH180033
  • obszar Wisłoka z dopływami – kod PLH180052
  • obszar Beskid Niski – kod PLB180002
  • obszar Bednarka – kod PLH120033

 Obszar Ostoja Magurska leży w środkowej części Beskidu Niskiego, w górnej części doliny Wisłoki. W jego skład wchodzi pasmo Magury Wątkowskiej (Wątkowa 847 m n.p.m. i Kornuty 830 m n.p.m.) leżące na północy, natomiast na południu obszar ciągnie się wzdłuż granicy ze Słowacją, obejmując Pasmo Graniczne. Na wschodzie obszar ogranicza ciąg pojedynczych wzniesień (Świerzowa 803 m n.p.m., Kolanin 707 m n.p.m., Kamień 714 m n.p.m.). Ostoja Magurska stanowi fragment rozległego obszaru ochrony ptaków Beskid Niski. Rzeźba terenu charakteryzuje się nagromadzeniem garbów i długich grzbietów przebiegających z północnego zachodu na południowy wschód, porozdzielanych dolinami pochodzenia denudacyjnego i erozyjnego. 
Obszar Natura 2000 obejmuje Magurski Park Narodowy wraz z sąsiadującym terenem ważnym dla ochrony nietoperzy: rezerwat Kornuty oraz pasem łąk wilgotnych przy północnej granicy Parku.

Wisłoka z dopływami – powierzchnia 1767.6 ha, Obszar położony w województwach małopolskim – powiat Gorlice i podkarpackim – powiat Jasło.Obszar leżący na wysokości 199 –360m npm obejmuje Wisłokę od północnej granicy Ostoi Magurskiej do mostu drogowego na trasie Pilzno-Kamienica i jej dopływy: Iwielkę – od mostu w miejscowości Draganowa do ujścia do Wisłoki,

Kamienicę – od mostu na trasie Brzostek – Smarzowa w miejscowości Siedliska – Bogusz do ujścia do Wisłoki,

Ropę – od zapory zbiornika Klimkówka do ujścia do Wisłoki, wraz z dopływami: Sękówką od mostu na drodze Ropica – Małastów, Olszynkę od mostu na trasie Nagórze – Wielka Strona (przy ujściu Czermianki) oraz Libuszankę od mostu na trasie Rozdziele – Bednarka.

      Józefów – Wola Dębowiecka – powierzchnia 60.5 ha, powiat jasielski – gmina Dębowiec, Obszar „Józefów-Wola Dębowiecka” obejmuje dwa niewielkie fragmenty Pogórza Jasielskiego o zróżnicowanym użytkowaniu. Są to przede wszystkim łąki, murawy bliźniczkowe, a także łęgi nad niewielkimi ciekami i wąski pas grądu. Towarzyszą im zarośla przydrożne, płaty zbiorowisk porębowych i skrawki łąk porolnych.

       Beskid Niski – powierzchnia 151 966,6 ha, obszar położony w województwie małopolskim na terenie gmin: Gorlice – gmina wiejska, Lipinki, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie, Grybów – gmina wiejska, Kamionka wielka, Krynica Zdrój, Łabowa, Nawojowa oraz w województwie podkarpackim na terenie powiatu sanockiego – gminy Komańcza, Bukowsko, Zarszyn, Besko,  powiatu krośnieńskiego – gminy Dukla, Rymanów, Iwonicz, powiatu jasielskiego – gminy Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Dębowiec.

Bednarka – powierzchnia 1289.2 ha, Bednarka jest wsią położoną na skraju Beskidu Niskiego, Ustanowienie obszaru uzasadnione jest występowaniem w ostoi kolonii rozrodczej podkowca małego, W Bednarce nietoperze zasiedlają strych cerkwi;

Ostoja znajduje się w większości na terenie województwa małopolskiego, niewielka część natomiast na terenie województwa podkarpackiego, powiat jasielski – gmina Dębowiec.

Ochrona środowiska – AZBEST

    Gmina Dębowiec kontynuuje program bezpłatnego odbioru i utylizacji odpadów zawierających azbest. Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania przez Gminę środków zewnętrznych. Dzięki trwającej akcji, udało się wyeliminować już ponad 476 ton eternitu zdemontowanego z budynków mieszkalnych i gospodarczych, znajdujących się na terenie Gminy Dębowiec. Dotychczas na realizację tego zadania gmina otrzymała kwotę 100 002,67 złotych z Narodowego i  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a ze środków budżetu gminy przeznaczyła kwotę 34 083,66 złotych.

        Gmina Dębowiec co roku przygotowuje wniosek o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na utylizację azbestu.

Posiadamy inwentaryzację wyrobów azbestowych, która została przeprowadzona przez Sołtysów miejscowości Gminy  Dębowiec w IV kwartale 2011r.(tzw. Spis z natury). Wszystkie akcje odbioru i utylizacji azbestu z terenu Gminy Dębowiec przeprowadzane są raz w roku i jest to uzależnione od pozyskania dotacji zewnętrznych.

Stan na dzień 31.12.2017r.

Inwestycje związane ze środowiskiem :

 

  1. W 2018 roku zadanie pn.: „Pielęgnacja i konserwacja drzewa stanowiącego pomnik przyrody” w miejscowości Dębowiec” zostało zrealizowane przy udziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 3 500 zł, co stanowiło 62,82 %. Środki własne gminy to 2 071 zł. Zadanie polegało na wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych w koronie drzewa polegających na usunięciu pędów, gałęzi i chorych, martwych i połamanych konarów w celu niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się czynników chorobotwórczych, przyspieszenia procesów gojenia oraz wykonano zabiegi pielęgnacyjne mające na celu umożliwienie prawidłowego, charakterystycznego dla gatunku rozwoju korony, dążąc do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji korony. Podstawowym celem zadania było dążenie do zachowania naturalnego pokroju korony drzewa oraz zapobieganie zagrożeniu bezpieczeństwa użytkowników placu na którym rośnie drzewo, poprzez założenie wiązań linowych elastycznych tzw. bezinwazyjnych typu Cobra oraz dokonania cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych.
  2. W 2018 r. rozpoczęto projekt pn. „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki  – projekt parasolowy” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.  Na terenie gminy zainstalowane zostanie: 16 instalacji kolektorów typu A, 56 instalacji kolektorów typu B, 26 instalacji kolektorów typu C, 45 instalacji fotowoltaicznych o mocy 3 kWp. Całkowita wartość projektu wynosi 1 905 168,99 zł. Dofinansowanie wynosi 70 % kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 1 229 031,85 zł. W ramach projektu skorzysta 584 mieszkańców Gminy.
  3. W dniu 22.12.2017 r. w Warszawie podpisana została umowa o dofinansowanie Projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III” nr POIS.02.03.00-00-0239/17 współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” w ramach którego Gmina Dębowiec będzie realizować zadania polegające na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Majscowa oraz w miejscowości Łazy Dębowieckie. W chwili obecnej trwają prace nad przygotowaniem procedury przetargowej. Całkowita wartość zadania realizowanego na terenie gminy wynosi około 10 420 637,17 zł, w tym kwota przypadająca na miejscowość Majscowa wynosi 3 839 162,73 zł (dofinansowanie około 2 077 021,40 zł, co stanowi ok. 54,10 %), a na Łazy Dębowieckie wynosi 6 581 474,44 zł (dofinansowanie około 3 560 930,28 zł, co stanowi około 54,10 %). Realizacja projektu zaplanowana jest na lata 2018-2021.