Skip to content

Infrastruktura

Szkoła w Łazach Dębowieckich 31
INFRASTRUKTURA

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej jest dla władz Gminy Dębowiec jednym z priorytetowych zadań. Gminę Dębowiec charakteryzuje dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, żyzne gleby, udokumentowane zasoby naturalne, czyste środowisko, wolne tereny pod inwestycje.

Przez teren gminy przebiegają dwie drogi wojewódzkie: Nr 992 Jasło – Nowy Żmigród – Granica Państwa, oraz Nr 993 Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla. Sieć dróg powiatowych liczy 17 dróg o łącznej długości 52,706 km. Według stanu na dzień 31.12.2017 r. sieć dróg gminnych składa się z 32 publicznych dróg gminnych o łącznej długości 31,937 km oraz wielu dróg wewnętrznych, stanowiących drogi lokalne i dojazdowe do budynków mieszkalnych, gospodarstw rolnych oraz pól uprawnych. Gmina Dębowie przeznacza duże nakłady finansowe na rozbudowę i poprawę infrastruktury drogowej (nowe nawierzchnie bitumiczne na drogach gminnych i powiatowych, budowa chodników przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich, budowa i modernizacja mostów)

W Gminie Dębowiec jest bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura telekomunikacyjna. W miejscowościach Dębowiec, Wola Dębowiecka, Cieklin uruchomiono linie światłowodowe z których można uzyskać prędkości łącza do 120 Mb/s ( Multimedia Polska, Orange )  Docelowo wszystkie miejscowości gminy mają mieć możliwość podłączenia się do światłowodu. Obecnie miejscowości które nie posiadają światłowodu, wykorzystują oferty kilku operatorów prywatnych (Sigma, Stimo, Pascal i inne) udostępniających Internet droga radiową. Operatorzy oferują usługi telewizji cyfrowej, Internetu i telefonu. Dzięki temu mieszkańcy maja możliwości korzystania z najnowszych technologii w domu, wykorzystując Internet do nauki, pracy i zabawy.

Cała Gmina Dębowiec jest zgazyfikowana. Przeprowadzono modernizację i rozbudowę linii elektrycznych, jak również oddano do użytku wiele oświetleń ulicznych. Szczególnie ważne miejsce zajmuje gospodarka wodno-ściekowa, która sukcesywnie jest porządkowana. Sieć kanalizacji liniowej wynosi ok. 60 km (Dębowiec, Wola Dębowiecka, Zarzecze). Końcem 2018r. ruszają także prace nad budową kanalizacji w Majscowej i Łazach Dębowieckich o łącznej długości ponad 12 km. W Gminie Dębowiec funkcjonuje także 336 szt. oczyszczalni przydomowych. Przydomowe oczyszczalnie ścieków znajdują szczególne zastosowanie wszędzie tam, gdzie przeważa zabudowa rozproszona i trudno jest przeprowadzić kanalizację zbiorczą. Sieć wodociągowa w Gminie Dębowiec wynosi ok. 66 km w miejscowościach: Cieklin, Dobrynia, Dębowiec, Duląbka, Dzielec, Folusz, Radość, Pagórek, Wola Cieklińska. Gmina Dębowiec posiada 4 stacje uzdatniania wody w  miejscowościach : Dębowiec, Dobrynia, Folusz, Wola Cieklińska, 11 studni głębinowych (w miejscowościach Dębowiec, Dobrynia) oraz dwa ujęcia wody (w Foluszu na potoku Potasówka oraz w Woli Cieklińskiej na potoku Bednarka).

Edukacja

Gmina Dębowiec przykłada wielką wagę do warunków nauczania i dba o infrastrukturę oraz doposażenie szkół i przedszkoli. W gminie funkcjonuje osiem szkół podstawowych w tym jedna niepubliczna, jedno gimnazjum i trzy gminne przedszkola. We wszystkich szkołach przeprowadzono termomodernizację, wymianę dachów, okien, drzwi, c.o., wyposażono w pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, place zabaw i pracownie komputerowe. W latach 2015-2018  na sprzęt   i pomoce naukowe wydano ponad 1 526 200,00 zł z czego warto podkreślić aż ponad 1 418 700,00 zł pozyskano ze środków zewnętrznych.

Gmina Dębowiec nie tylko remontuje i doposaża istniejące placówki, ale także buduje nowe obiekty (Szkoła w Łazach Dębowieckich, sala sportowa i boisko zewnętrzne w Zarzeczu, sala gimnastyczna w Dobryni, przedszkole w Dębowcu). Sala gimnastyczna w Dębowcu została rozbudowana o widownię i zaplecze. W 2018 r. Szkoła Podstawowa w Dębowcu przeszła gruntowną termomodernizację. Całkowity koszt termomodernizacji szkoły w Dębowcu wyniósł  ponad 1 371 000,00 zł w tym ponad 1 140 00,00 zł dofinansowania.

Wody naszych rzek i potoków są w I i II klasie czystości. Na terenie Gminy Dębowiec znajduje się Magurski Park Narodowy.

W celu wyeliminowania zanieczyszczeń z powietrza atmosferycznego przeprowadzono modernizację wielu kotłowni węglowych. Obecnie w gminie Dębowiec ogrzewanie gazowe posiada 80 % zabudowań, również wszystkie podlegających nam jednostkach dostosowały się do tych wymogów.

Aby przyczynić się do poprawy warunków higieniczno-sanitarnych w gminie zastosowano wariant zbiórki segregowanych odpadów, co skutecznie wyeliminowało zaśmiecanie brzegów rzek i lasów.

zobacz więcej

Statystyka gminy Dębowiec

Typ modernizacjiObszar działaniaDodatkowe informacje
Sieć gazowa136 km
Sieć energetyczna
62 km - średniego napięcia
189,3 km - niskiego napięcia
Wodociągi komunalne
66,5 km
( Cieklin, Dobrynia, Dębowiec, Duląbka, Dzielce, Folusz, Radość, Pagórek, Wola Cieklińska)
Sieć kanalizacyjna
57,8 km
( Dębowiec, Wola Dębowiecka, Zarzecze)
Oczyszczalnie przydomowe336 szt.
Drogi powiatowe
52 km
Drogi gminne31,9 km
Inne drogi dojazdowe
246 km
Telefonizacja gminy, internet szerokopasmowy
97 %
Cyfrowa telewizja kablowa
4 miejscowości
Następne w trakcie realizacji