DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony www.debowiec.pl

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Dębowiec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej www.debowiec.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej pod adresem : www.debowiec.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Dębowiec
38-220 Dębowiec 101
tel. 13 4413028 fax. 13 4413182
e-mail: gmina@debowiec.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-07-31
Data ostatniej istotnej aktualizacji:   2020-07-30

Strona internetowa www.debowiec.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie głównej strony informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości, filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: 

  • zmiana wielkości czcionki dla całego serwisu
  • zmiana wielkości czcionki dla artykułów
  • zmiana wielkości odstępów między słowami
  • zmiana wielkości odstępów między akapitami
  • zmiana wielkości odstępów między interliniami 
  • zmiana kontrastu
  • całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia: 2020-06-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

kontakt w sprawie dostępności: gmina@debowiec.pl

Telefon:13 44 13028

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zmień czcionkę
Kontrast