DODATEK OSŁONOWY – INFORMACJA

Od dnia 4 stycznia 2022 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego.
Zadanie to realizowane będzie przez Urząd Gminy Dębowiec.

Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 poz. 1) przysługuje on osobie:
–  w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu
art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 2100 zł oraz
– osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość tak rozumianego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:
• 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
• 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
• 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
• 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi – można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Ale jest jeden warunek. Takie źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie wynosi wówczas:
• 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
• 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
• 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
• 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wypłata dodatku osłonowego
• jeśli wniosek złożony został do 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza rata dodatku wypłacona zostanie do 31 marca, a druga między 1 kwietnia a 2 grudnia 2022 r.
• jeśli wniosek złożony został po 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie jednorazowo niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku. Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego jest 2 grudnia 2022 r.

Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie przesłana na podany we wniosku adres poczty elektronicznej.
W przypadku braku adresu e-mail, informację można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy Dębowiec.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można składać:

  • drogą elektroniczną ePUAP (wnioski te opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego),

  • w formie papierowej – osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dębowiec w pok. nr 4, w punkcie informacyjnym urzędu lub przesłać pocztą.

więcej informacji na stronie:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy