Gmina Dębowiec po raz drugi przystąpiła do projektu grantowego „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Gmina Dębowiec po raz drugi przystąpiła do projektu grantowego „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, z którego otrzymała dotację w wysokości 94 999,64 złotych. Dofinansowanie w 100% wysokości projektu pochodzi ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

W dniu 5 czerwca br. do Urzędu Gminy Dębowiec dostarczonych zostało 31 sztuk laptopów oraz 20 szt. tabletów na kwotę 95 430,78 zł. 9 czerwca 2020 r. Wójt Gminy Dębowiec Marcin Bolek przekazał Dyrektorom poszczególnych szkół laptopy oraz tablety, które zostaną użyczone najbardziej potrzebującym uczniom, nie mającym możliwości odbywania zdalnego kształcenia, a także nauczycielom. Zakupiony sprzęt został przekazany do Szkoły Podstawowej w Dobryni,  Szkoły Podstawowej w Duląbce, Szkoły Podstawowej w Łazach Dębowieckich, Szkoły Podstawowej w Zarzeczu,  Zespołu Szkół w Woli Dębowieckiej, Zespołu Szkół w Cieklinie, Zespołu Szkół w Dębowcu oraz do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Foluszu.

Po zakończeniu obecnego stanu epidemii sprzęt wróci do szkół i pozostanie na wyposażeniu danej placówki oświatowej.

Zgodnie z danymi z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w Polsce znajduje się ponad 150 tys. rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kuratoria Oświaty, wielu uczniów, nie przystąpiło do nauki zdalnej, w związku z brakiem możliwości technicznych. Dlatego ten program skierowany jest głównie do rodzin ubogich z minimum trojgiem dzieci.

komputery z programu zdalna szkoła plus

komputery z programu zdalna szkoła plus

komputery z programu zdalna szkoła plus

komputery z programu zdalna szkoła plus