Gmina Dębowiec przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2021 – 2031

Gmina Dębowiec przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2021 – 2031. Realizowany będzie z wykorzystaniem informacji zebranych od przedsiębiorców i mieszkańców w ramach ankietyzacji, obejmować będzie cały obszar gminy Dębowiec. Proces tworzenia PGN będzie obejmował:

 1. Zebranie danych odnośnie wykonanych i nowych działaniach niskoemisyjnych.
  Ankietyzację budynków i lokali w zakresie stanu lokali i pojazdów oraz przewidywanych inwestycji – ankieta internetowa.

 2. Aktualizację bazy danych o stanie gospodarki energią w poszczególnych sektorach.

 3. Opracowanie PGN i przekazanie do weryfikacji przez gminę.

 4. Uzgodnienie PGN z Doradcą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej.

 5. Przekazanie PGN do konsultacji społecznych.

 6. Przekazanie PGN do zaopiniowania przez RDOŚ i PWIS.

 7. Przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy wraz z uzasadnieniem

 8. Prezentację dokumentu na Sesji Rady Gminy.

Wykonawcą dokumentu PGN dla Gminy Dębowiec jest Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna; ul. Unii Lubelskiej 4c; 85-059 Bydgoszcz; www.pgksa.pl

PGN to strategiczny dokument, który wyznacza kierunki dla Gminy Dębowiec na lata 2021 – 2031, w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami. Dokument ten wyznaczy konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii zarówno dla sektora publicznego jak i przede wszystkim dla mieszkańców i przedsiębiorców. Plan będzie ściśle związany z realizacją zapisów programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych. Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Z uwagi na powyższe zapraszamy Państwa do udziału w krótkiej ankiecie. Zebrane informację oraz opinie pozwolą nam na rzetelne i zgodne z oczekiwaniami opracowanie dokumentu. W przypadku chęci wprowadzenia Państwa zadania do realizacji w ramach PGN prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia projektu. Karta zgłoszenia projektu dostępna jest w UG Dębowiec oraz możliwe jest przesłanie jej Państwu mailem – kontakt: zmudzinska@pgksa.pl

Ankieta dla mieszkańców

Ankieta dla przedsiębiorców