II Sesja Rady Gminy Dębowiec – 16 maja 2024 roku /czwartek/ o godzinie 10:00

SAO.0002.2.2024

Dębowiec, dnia 08 maja 2024 roku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2024 r., poz. 609 t.j./ zwołuję II sesję Rady Gminy Dębowiec na dzień 16 maja
2024 roku /czwartek/ o godzinie 10-tej w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dębowiec,
2) w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dębowiec,
3) w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
4) w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Dębowiec,
5) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dębowiec,
6) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji zadania pn.: „Remont drogi gminnej Nr 113258R Majscowa „pod las” w miejscowości Majscowa”,
7) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 113256R Dębowiec k. Piekarni w miejscowości Dębowiec”,
8) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rok 2024,
9) zmieniająca uchwałę budżetową na 2024 rok Gminy Dębowiec,
10) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2024 – 2032.

 

4. Wolne wnioski i zapytania;
5. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Teresa Pachana