Komunikat Powiatowego lekarza weterynarii w Jaśle

Na terenie powiatu jasielskiego stwierdzono wstąpienie 3 ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików

Afrykański pomór świń (African Swine Fever – ASF) to zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe, świniodziki oraz dziki. Śmiertelność świń w stadzie sięga 100%.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.

Wirus jest wyjątkowo odporny na działanie niskich temperatur i zachowuje właściwości zakaźne we krwi, kale, tkankach (zwłaszcza surowych, niedogotowanych produktów z mięsa wieprzowego lub dzików) przez okres nawet 3-6 miesięcy.

Wystąpienie przypadków tej choroby jest przyczyną poważnych strat ekonomicznych związanych z padnięciami zwierząt, kosztami zwalczania choroby, wypłatą odszkodowań, a przede wszystkim wstrzymaniem obrotu i eksportu świń    oraz artykułów żywnościowych wyprodukowanych z mięsa wieprzowego.

Stwierdzenie ASF u dzików stanowi potencjalne źródło transmisji choroby na świnie utrzymywane w gospodarstwach.

W celu ograniczenia ryzyka zakażenia świń utrzymywanych we wszystkich gospodarstwach utrzymujących świnie (w tym na użytek własny) nakazuje się:

a) utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których utrzymywane są tylko świnie,

b) zabezpieczenie budynku, w którym utrzymywane są świnie przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych,

c) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z tych pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego,

d) karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych, 

i) używanie przy obsłudze świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego; 

jednocześnie zakazuje się:

a) karmienia świń zielonką lub ziarnem pochodzącymi z obszarów objętych ograniczeniami II i III,

b) wykorzystywania w pomieszczeniach, w których są utrzymywane świnie, słomy na ściółkę dla zwierząt pochodzącej z obszarów objętych ograniczeniami II i III,

c) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i UPPZ pochodzących z dzików,

d) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

Ponadto w gospodarstwach komercyjnych (utrzymujących świnie nie na użytek własny) obowiązuje nakaz: 

a)    prowadzenia rejestrów środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa służących do przewozu świń, paszy, UPPZ oraz osób, które wchodziły do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;

b)   sporządzenie i aktualizowanie spisu świń,

c)    wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,

d)   stosowanie przez ww. osoby środków higieny, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,

e)    bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,

f)      uniemożliwienie osobom postronnym wchodzenia do budynków, w których utrzymywane są świnie,

g)     monitorowanie i zwalczanie gryzoni;

h)   na obszarach objętych ograniczeniami I, obszarach objętych ograniczeniami II i obszarach objętych ograniczeniami III wyłożenia mat dezynfekcyjnych odpowiednio przed wejściami, wyjściami, wjazdami  i wyjazdami z gospodarstwa, a także stałe utrzymywanie wyłożonych mat w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego.

Każdy przypadek znalezienia padłego dzika lub dzika zabitego    w wypadku komunikacyjnym należy zgłaszać do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jaśle (nr tel. 13 4464321, 609793079) lub do Dyżurnego Policji w Jaśle.

Wszelkie informacje na temat afrykańskiego pomoru świń w Polsce oraz mapy stref zagrożeń, można znaleźć na stronie Głównego Lekarza Weterynarii, pod linkami:

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/afrykanski-pomor-swin
https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

ZALECA ZACHOWANIE SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI
ORAZ
PRZYPOMINA O BEZWZGLĘDNYM OBOWIĄZKU STOSOWANIA ZASAD BIOASEKURACJI RÓWNIEŻ PODCZAS ZJEŻDŻANIA
MASZYN ROLNICZYCH Z PÓL DO GOSPODARSTW