Konkurs Plastyczny „Rewitalizacja w mojej gminie”

Konkurs ma na celu upowszechnienie w środowisku dzieci, młodzieży i seniorów wiedzy z zakresu rewitalizacji, rozwijanie umiejętności obserwacji najbliższego otoczenia poprzez dostrzeganie zmian powstałych w gminie dzięki prowadzonym działaniom rewitalizacyjnym. Gminy realizujące działania rewitalizacyjne wprowadziły istotne zmiany społeczne, gospodarcze, funkcjonalno – przestrzenne, dzięki którym mieszkańcom lepiej się żyje, przebywa i pracuje. Wykonane prace pozwolą zwrócić uwagę mieszkańców gminy na zmiany jakie powstały w wyniku prowadzonych działań rewitalizacyjnych w gminie. Temat i zakres pracy konkursowej powinien mieć ścisły związek z rewitalizacją oraz obejmować teren gminy w której mieszka uczestnik konkursu. Prace powinny być wykonane samodzielnie.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej „Rewitalizacja w mojej gminie”. Głównym celem Konkursu jest promocja działań rewitalizacyjnych zrealizowanych w gminie poprzez wyłonienie najlepszych prac plastycznych spełniających to kryterium. Praca plastyczna powinna nawiązywać do pozytywnych efektów prowadzonych działań rewitalizacyjnych w gminie zamieszkałej przez uczestnika (np. modernizacja przestrzeni publicznych, nadanie nowych funkcji zdegradowanym budynkom, budowa nowych obiektów publicznych, usprawnienie usług dla dzieci, młodzieży i seniorów). Opis działań rewitalizacyjnych konkretnej gminy jest zawarty w programie rewitalizacji.

Najważniejsze wymogi Konkursu znajdują się poniżej:

Konkurs rozpoczyna się w dniu 8 marca 2023 r.,

a kończy w dniu 28 kwietnia 2023 r. (termin składania prac konkursowych)

Wymagania dotyczące prac konkursowych

Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną indywidualnie stworzoną pracę plastyczną. Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnym formacie, jednak nie mniejszym niż A4. Prace konkursowe muszą spełniać następujące wymagania:

 1. Praca konkursowa musi być opisana na odwrocie zgodnie z poniższymi punktami:
 • Tytuł pracy,
 • Imię i nazwisko uczestnika,
 • Nazwa Gminy,
 • Nazwa, adres szkoły do której uczęszcza, klasa (jeśli dotyczy),
 • Imię i nazwisko opiekuna (jeśli dotyczy).
 1. Do pracy konkursowej należy dołączyć:
 • Wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z podpisaną zgodą.
 • Technika wykonywania prac: dowolna technika płaska (rysunek, pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, grafika, wyklejanka, kolaż itp.) z wyłączeniem technik nietrwałych (np. materiałów sypkich).

Prace konkursowe wraz z wypełnionym i podpisanym właściwa dla kategorii Kartą zgłoszeniową należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do 28 kwietnia 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – Departament Gospodarki Regionalnej, znajdującego się na al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 w Rzeszowie, pokój 411, z dopiskiem Konkurs plastyczny: „Rewitalizacja w mojej gminie”.

Uczestnicy konkursu

Uczestnikiem konkursu może być osoba, która jest uczniem szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej oraz Seniorem (wiek 60 +) z terenu gmin województwa podkarpackiego, posiadających opracowany Gminny Program Rewitalizacji (GPR) / Lokalny Program Rewitalizacji (LPR). Lista gmin stanowi załącznik do Regulaminu Konkursu.

Uczestnicy konkursu zostaną podzieleni na następujące kategorie wiekowe:

 1. Szkoła Podstawowa uczniowie klas I – III (I kategoria),
 2. Szkoła Podstawowa uczniowie klas IV – VI (II kategoria),
 3. Szkoła Podstawowa uczniowie klas VII – VIII (III kategoria),
 4. Szkoła Ponadpodstawowa uczniowie wszystkich klas w zależności od typu szkoły, tj. czteroletnie liceum, pięcioletnie technikum, trzyletnia branżowa szkoła I stopnia (IV kategoria),
 5. Seniorzy – wiek 60 + (V kategoria).

Zasady udziału w konkursie

Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki Regulaminu. Prace należy zgłaszać indywidualnie lub poprzez szkołę, do której uczęszcza uczeń biorący udział w konkursie. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych uczestnika. Organizator konkursu informuje uczestników konkursu, że ich dane osobowe będą przetwarzane w siedzibie Organizatora na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika konkursu zgody. Każdy uczestnik lub rodzic / opiekun prawny ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawienia.

Nagrody

Dla laureatów konkursu zaplanowano atrakcyjne nagrody:

Kategoria I (Szkoła Podstawowa uczniowie klas I – III)
 1. I miejsce: Słuchawki bezprzewodowe
 2. II miejsce: Głośnik mobilny
 3. III miejsce: Kubek termiczny
Kategoria II (Szkoła Podstawowa uczniowie klas IV – VI)
 1. I miejsce: Opaska Smartband
 2. II miejsce: Głośnik mobilny
 3. III miejsce: Powerbank

Kategoria III (Szkoła Podstawowa uczniowie klas VII – VIII)

 1. I miejsce: Słuchawki bezprzewodowe
 2. II miejsce: Głośnik mobilny
 3. III miejsce: Kubek termiczny
Kategoria IV (Szkoły Ponadpodstawowe, uczniowie wszystkich klas w zależności od typu szkoły, tj. czteroletnie liceum, pięcioletnie technikum, trzyletnia branżowa szkoła I stopnia)
 1. I miejsce: Słuchawki bezprzewodowe
 2. II miejsce: Głośnik mobilny
 3. III miejsce: Powerbank
Kategoria V (Seniorzy)
 1. I miejsce: Mata masująca
 2. II miejsce: Ciśnieniomierz
 3. III miejsce: Kubek termiczny

Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom.

Lista laureatów zostanie ogłoszona najpóźniej do dnia 12 czerwca 2023 r. na stronie Organizatora.