L Sesja Rady Gminy Dębowiec 29 września 2022 roku /czwartek/ godz 10:00

Rada Gminy Dębowiec

Dębowiec,  dnia 21 września 2022 roku

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. /   z w o ł u j ę  L  sesje Rady Gminy Dębowiec
na dzień 29 września 2022 roku /czwartek/ o godzinie  10-tej  w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad: 

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Ustalenie porządku obrad;
  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr XLIX z dnia 30 sierpnia 2022 roku:
  4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 30 sierpnia 2022 roku, zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;
  5. Podjęcie uchwał:

1/ zmieniająca uchwałę nr XLVIII/300/2018 Rady Gminy Dębowiec z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Dębowcu;

2/ w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” w Dębowcu oraz połączenia go z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dębowcu;

3/ w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Klub „Senior+”;

4/ w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy;

5/ w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji zadania pn.: „Aktualizacja projektu założeń
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”;

6/ zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Dębowiec;

7/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2022 – 2030.

6/ Wolne wnioski i zapytania;

7/ Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

 Teresa Pachana