LIII Sesja Rady Gminy Dębowiec 28 grudnia 2022 roku /środa/ o godzinie 10-tej

Rada Gminy Dębowiec

Dębowiec, dnia 16 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. /z w o ł u j ę   LIII   sesję Rady Gminy Dębowiec na dzień 28 grudnia 2022 roku /środa/ o godzinie  10-tej  w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad: 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;

 2. Ustalenie porządku obrad;

 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr LII z dnia 2 grudnia 2022 roku;

 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 2 grudnia 2022 roku, zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;

 5. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie: ustalenia dopłaty do 1 m3 wody do obowiązującej taryfy; w sprawie: ustalenia dopłaty do 1 m3 ścieków do obowiązującej taryfy;

  2. w sprawie uchwalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dębowiec na I półrocze 2023 roku;

  3. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dębowiec na 2023 rok;

  4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jasło służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;

  5. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji przetargowej na realizację zadania pn.: „Przebudowa oraz termomodernizacja budynku komunalnego w Dębowcu celem stworzenia izby muzealnej dla stowarzyszenia Miłośników Dębowca i Okolicy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej”;

  6. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji zadania pn.: „Opracowanie strategii rozwoju ponadlokalnego Dorzecze Wisłoki na lata 2022-2030”;

  7. zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Dębowiec;

 1. Wolne wnioski i zapytania;

 2. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 Teresa Pachana