LIX Sesja Rady Gminy Dębowiec – 29 czerwca 2023 roku /czwartek/ o godzinie 16-tej

Rada Gminy Dębowiec                                                                                                                                                                                     Dębowiec, dnia 27 czerwca 2023 roku

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm./   zwołuję  LIX  sesję Rady Gminy Dębowiec
na dzień  29 czerwca 2023 roku /czwartek / o godzinie 16-tej w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

 Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Ustalenie porządku obrad;
 3. Podjęcie uchwał:
  –  w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/474/2023 Rady Gminy Dębowiec z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie zaciągnięcia
  kredytu długoterminowego na rok 2023,
  –  zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Dębowiec,
  –  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2023 – 2030
 4. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy

Teresa Pachana