LVI Sesja Rady Gminy Dębowiec – 24 marca 2023 roku /piątek/ o godzinie 9-tej

Rada Gminy Dębowiec,                                                                                                                            15 marca 2023 roku .

 

                                                                                             OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40/   zwołuję  LVI  sesję Rady Gminy Dębowiec na dzień 24 marca 2023 roku /piątek/ o godzinie  9-tej  w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

 Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Ustalenie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr LV z 07 lutego 2023 roku;
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 07 lutego 2023 roku, zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu za 2022 rok;
 6. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2022 rok;
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębowiec za 2022 rok;
 8. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębowiec w 2023 roku,
 • w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Dębowiec,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości, stanowiących własność Gminy Dębowiec,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Dębowiec,
 • w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Dębowiec Nr XX/169/00 z dnia 18 grudnia
  2000 r. w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego o nazwie „Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębowcu”,
 • zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Dębowiec,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2023 – 2030.

 

 1. Wolne wnioski i zapytania;
 2. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 Teresa Pachana