LXI Sesja Rady Gminy Dębowiec – 28 września 2023 roku /czwartek/ o godzinie 10-tej

Rada Gminy Dębowiec

Dębowiec, dnia 19 września 2023 roku

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm./   zwołuję  LXI  sesję Rady Gminy Dębowiec
na dzień  28 września 2023 roku /czwartek / o godzinie 10-tej w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Ustalenie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr LX z 17 sierpnia 2023 roku;
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 17 sierpnia 2023 roku,
  zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;
 5. Informacja z przygotowania szkół z terenu Gminy Dębowiec do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2023/2024;
 6. Informacja z realizacji zadań finansowanych w ramach środków funduszu sołeckiego
  za 2022 rok;
 7. Przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych kadencji
  2024-2027;
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2024 – 2027,
  2. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy,
  3. w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle,
  4. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Dębowiec, na rzecz użytkowników wieczystych,
  5. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu na realizację zadania własnego Powiatu,
  6. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu na realizację zadania własnego Powiatu,
  7. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu na realizację zadania własnego Powiatu,
  8. zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Dębowiec,
  9. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2023 – 2030.
 9. Wolne wnioski i zapytania;
 10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy

Teresa Pachana