LXIX Sesja Rady Gminy Dębowiec – 26 marca 2024 roku /wtorek/ o godzinie 10:00

Dębowiec, dnia 18 marca 2024 roku

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm./  zwołuję  LXIX sesję Rady Gminy Dębowiec na dzień 26 marca 2024 roku /wtorek/ o godzinie 10-tej w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

 

Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;

 2. Ustalenie porządku obrad;

 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr LXVIII z 21 lutego 2024 roku;

 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 21 lutego 2024 roku, zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;

 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dębowiec za 2023 rok;

 6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dębowcu za 2023 rok;

 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2023 rok;

 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
  za 2023 rok;

 9. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Dębowiec za 2023 rok;

 1. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,

  2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Dębowiec,

  3. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
   oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębowiec w 2024 roku,

  4. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody,

  5. zmieniająca uchwałę budżetową na 2024 rok,

  6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2024 – 2032.

 1. Wolne wnioski i zapytania;

 2. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 Teresa Pachana