LXV Sesja Rady Gminy Dębowiec – 30 listopada 2023 roku /czwartek/ o godzinie 10:00

Rada Gminy Dębowiec                                                                                                                                                                                                     Dębowiec, dnia 22 listopada 2023 roku

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm./ zwołuję LXV sesję Rady Gminy Dębowiec
na dzień 30 listopada 2023 roku /czwartek/ o godzinie 10-tej w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

 

Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Ustalenie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Dębowiec: Nr LXI z 28 września 2023 roku,
  Nr LXII z 19 października 2023 roku, Nr LXIII z 11 listopada 2023 roku oraz Nr LXIV
  z 15 listopada 2023 roku;
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z 28 września 2023 roku,
  z 19 października 2023 roku, z 11 listopada 2023 roku oraz z 15 listopada 2023 roku, zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;
 5. Informacja o działalności ZGK, w tym: zaopatrzenie w wodę, kanalizacja sanitarna;
 6. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników j.s.t.;
 7. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023;
 8.   Podjęcie uchwał:
 • w sprawie: ustalenia dopłaty do 1 m3 wody do obowiązującej taryfy,
 • w sprawie: ustalenia dopłaty do 1 m3 ścieków do obowiązującej taryfy,
 • zmieniająca uchwałę Nr XXV/175/09 Rady Gminy Dębowiec z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego,
  za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania,
 • w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie  pomocy  w  zakresie  dożywiania  dla  osób  objętych  wieloletnim  rządowym  programem  „ Posiłek  w  szkole  i  w  domu”  na  lata  2024 – 2028,
 • w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dębowiec na lata 2024 – 2030,
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Dębowiec,
 • w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych
  w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych,
 • w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dębowiec
  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/474/2023 Rady Gminy Dębowiec z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rok 2023,
 • zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Dębowiec,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2023 – 2030.
 1. Wolne wnioski i zapytania;
 2. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca
Rady Gminy

Teresa Pachana