LXVIII Sesja Rady Gminy Dębowiec – 21 lutego 2024 roku /środa/ o godzinie 10:00

Dębowiec, dnia 13 lutego 2024 roku

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm./  zwołuję  LXVIII  sesję Rady Gminy Dębowiec na dzień 21 lutego 2024 roku /środa/ o godzinie 10-tej w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

 

Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Ustalenie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr LXVII z 19 stycznia 2024 roku;
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 19 stycznia 2024 roku, zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;
 5. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Dębowiec,
  • w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników
   oraz kandydatów na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dębowiec,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
   na lata 2022 – 2024,
  • w sprawie przyjęcia sołectwa Radość do „Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 – 2025”,
  • w sprawie przyjęcia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Radość na lata 2024 – 2030,
  • w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 29.11.2023 roku,
  • zmieniająca uchwałę budżetową na 2024 rok Gminy Dębowiec,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2024 – 2032.

 1. Wolne wnioski i zapytania;
 2. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 Teresa Pachana