Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury w 2019 roku