Ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza

Ograniczenia i zakazy eksploatacji kominków wynikające z uchwał antysmogowych i programów ochrony powietrza

 

 

 

 

 

 

Województwo Podkarpackie

– Od 1 stycznia 2023 jest możliwa eksploatacja wyłączenie miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń
spełniających wymogi ekoprojektu lub takich, które zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające
redukcję emisji pyłu do wartości określonych w punkcie 2 lit. a) załącznika II do rozporządzenia
Komisji (UE) 2015/1185. Nie dotyczy to miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, których eksploatacja
rozpoczęła się po 7 maja 2018. Te urządzenia mogą być użytkowane bez ograniczeń.
– W strefie miasto Rzeszów w przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 2 i 3 zakaz palenia
w kominkach niebędących jedynym źródłem ciepła.
– W przypadku wystapienia alertu smogowego na poziomie 3 dla danego powiatu obowiązuje zakaz
wykorzystywania źródeł spalania paliw, w których stosowane jest paliwo stałe

Źródła

– Uchwała nr XXVII/464/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie
określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów – z uwagi na stwierdzone
przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu dopuszczalnego pyłu
zawieszonego PM2,5 wraz z rozszerzeniem związanym z osiągnięciem krajowego celu redukcji narażenia
i z uwzględnieniem poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz z Planem Działań Krótkoterminowych
– Uchwała Nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie instalacji, w których
następuje spalanie paliw.
– UCHWAŁA NR LXIX/1184/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 21 grudnia 2023r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z
uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu
dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem
Działań Krótkoterminowych”