Prace nad przebudową drogi w Foluszu

Trwają prace nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi do Ślusarczyka” w miejscowości Folusz. Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Całkowity koszt zadania to 59 538,77 zł,
w tym wnioskowana kwota dotacji z budżetu państwa to 45 609,00 zł.