Rozwój kompetencji cyfrowych

Gmina Dębowiec w dniu 31 sierpnia 2018 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu szkoleniowego pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Gminy Dębowiec”
realizowanego w ramach konkursu grantowego zorganizowanego w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowanego z
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Gminy Dębowiec poprzez zorganizowanie bezpłatnych szkoleń z zakresu zwiększenia oraz poprawy umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w dwóch obszarach tematycznych: „Rodzic w sieci” oraz „Moje finanse i transakcje w sieci”. Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące teren Gminy Dębowiec, które w momencie składania deklaracji ukończyły 25 lat