Rządowy Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024 informacja o przyjmowaniu wstępnych zgłoszeń od mieszkańców Gminy Dębowiec

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu informuje o przyjmowaniu wstępnych zgłoszeń od mieszkańców Gminy Dębowiec celem ustalenia wielkości zapotrzebowania na środki w ramach rządowego Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” edycja 2024

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym

 

Adresatami programu są:

 

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
    a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
    b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
    c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia,  w tym:

1) wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

2) wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

3)wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

4) wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy , pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub

2) posiadające co najmniej 6- miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzieleniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielenie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami

 

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać: w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu pok. 1  lub telefonicznie 13 4413028 wew.42 jak również pod poniższym linkiem Zgłoszenia prosimy składać do dnia 12 września 2023 roku.

 

https://niepelnosprawni.gov.pl/download/program-aoon-jst-edycja-2024-1692196373.pdf