Szkody powstałe w wyniku suszy i innych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Producenci rolni, których gospodarstwa rolne ucierpiały z powodu szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2023 roku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny zgodnie z przepisami o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy. Pomoc ta będzie udzielana w formie dotacji do powierzchni upraw rolnych, na których wymienione wyżej niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu. Aby być uprawnionym do tej pomocy, szkody w uprawach rolnych muszą wynieść powyżej 30% średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym.

Formularz wniosku o udzielenie pomocy dostępny na stronie internetowej ARiMR ( www.armir.gov.pl )