XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci

„Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy” – pod tym hasłem przebiegać będzie tegoroczny Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który decyzją Prezes KRUS Aleksandry Hadzik rozpoczął się w lutym br. Wydarzenie przebiega pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a współorganizatorami są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem strategicznym Konkursu jest Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych – Agro Ubezpieczenia.

 

Celem konkursu kierowanego do uczniów wiejskich szkół podstawowych jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzacja Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat, wskazującego na prace szczególnie zagrażające bezpieczeństwu najmłodszych mieszkańców wsi.
Dotychczasowe edycje konkursu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci. Każdego roku uczestniczyło w nich ponad 30 tys. uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.

Tegoroczna edycja konkursu jest jednym z wielu działań na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników realizowanych w ramach projektu prewencyjnego Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś, którego celem jest m.in. zintegrowanie prowadzonych działań prewencyjnych KRUS na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników pod jednym wspólnym hasłem i logotypem oraz zainteresowanie rolników i członków ich rodzin problematyką bezpieczeństwa pracy na wsi. W ramach projektu, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi sześć kampanii prewencyjnych, których zakres merytoryczny powinien znaleźć odzwierciedlenie w pracach plastycznych biorących udział w XIV edycji konkursu plastycznego:

  1. „Rola rolnika, by upadku unikał”;
  2. „Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz”;
  3. „Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz”;
  4. „Rolniku, nie daj się kleszczom!”;
  5. „Kości i stawy też rolnika sprawy”;
  6. „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”.

Zgłaszane do konkursu prace plastyczne muszą być dwuwymiarowe, wykonane w formacie A-3 i dowolnej technice, a ich treść powinna dotyczyć tematyki kampanii prewencyjnych, realizowanych w ramach projektu Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś.

Prace konkursowe (opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu) wraz z wypełnionymi przez rodzica/opiekuna prawnego Formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1) należy dostarczyć do PT KRUS w Jaśle ul. Mickiewicza 4a, 38-200 Jasło. Termin dostarczenia prac upływa z dniem 05 kwietnia 2024 roku (decyduje data wpływu do PT KRUS w Jaśle).

Ocena zgłoszonych prac konkursowych zostanie dokonana przez komisje konkursowe z uwzględnieniem następujących kryteriów:

  1. zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie (max. 10 pkt);
  2. oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu tematu konkursu (max. 6 pkt);
  3. walory estetyczne pracy (max. 4 pkt).

Autorzy najciekawszych prac na każdym etapie konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów oraz patronów konkursu.

Opracowanie:
Samodzielny Referat Prewencji,
Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
Placówka Terenowa KRUS w Jaśle

załączniki do pobrania:

Regulamin plastyczny 2024

zał.1_konk_plast_formularz_zgłoszeniowy_2024

konkurs plastyczny plakat ze spadami