XLII Sesja Rady Gminy Dębowiec 28 stycznia 2022 roku /piątek/ godz 8:30

Dębowiec, 20 stycznia  2022 roku

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/t. j. Dz. U. z 2021 r. póz. 1372 z późn.zm./   z w o ł u j ę   XLII  sesje Rady Gminy Dębowiec
na dzień 28 stycznia 2022 roku /piątek/ o godzinie  8³°  w sali Urzędu Gminy Dębowiec
.

 

Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad:

 

   1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
   2. Ustalenie porządku obrad;
   3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr XL z dnia 16 grudnia 2021 r.
    i  Nr XLI z dnia 28 grudnia 2021 roku;
   4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 16 grudnia i 28 grudnia
    2021 roku  zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;
   5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
    Alkoholowych za 2021 rok;
   6. Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok;
   7. Podjęcie uchwał:
    1. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki
     w Cieklinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Cieklinie poprzez likwidację
     Szkoły Filialnej w Duląbce Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieklinie
     z siedzibą w Duląbka 86
    2. zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Dębowiec;
    3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
     Dębowiec na lata 2022 – 2030.

8. Wolne wnioski i zapytania;
9. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy

Teresa Pachana