XLIV Sesja Rady Gminy Dębowiec 25 marca 2022 roku /piątek/ godz 9:00

Dębowiec, dnia 16 marca 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm./   z w o ł u j ę   XLIV  sesje Rady Gminy Dębowiec na dzień 25 marca 2022 roku /piątek/ o godzinie  9-tej  w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

 

Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Ustalenie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokół z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr XLIII z dnia 1 marca 2022 roku;
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 1 marca 2022 roku;
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 rok;
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przedłożenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobryni;
  2. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/303/2021 Rady Gminy Dębowiec z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dębowiec w roku szkolnym 2021/2022;
  3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu na realizację zadania własnego Powiatu;
  4. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Dębowiec;
  5. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2024;
  6. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębowiec w 2022 roku;
  7. zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Dębowiec;
  8. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2022 – 2030.
 7. Wolne wnioski i zapytania;
 8. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodnicząca
Rady Gminy

Teresa Pachana