XLV Sesja Rady Gminy Dębowiec 07 kwietnia 2022 roku /czwartek/ godz 15:00

Rada Gminy Dębowiec

Dębowiec, dnia 6 kwietnia 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  / Dz. U. z  2022 r. poz. 559 /   zwołuję  XLV  sesje  Rady    Gminy  Dębowiec  na dzień  07 kwietnia 2022 roku /czwartek / o godz. 15-tej w sali  Urzędu Gminy w Dębowcu.

 

Pod obrady sesji  proponuję następujący  porządek  obrad : 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
  1. zmieniająca uchwałę  Nr IX//91/2019 Rady Gminy Dębowiec z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych  wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,  w prowadzonych przez Gminę Dębowiec przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w  szkołach podstawowych w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania  i opieki;
  2. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dębowiec w 2022 roku;
  3. zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Dębowiec;
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2022 -2030.

4. Zamknięcie obrad sesji .

Przewodnicząca
Rady Gminy

Teresa Pachana