XLVI Sesja Rady Gminy Dębowiec 28 kwietnia 2022 roku /czwartek/ godz 10:00

Rada Gminy Dębowiec

Dębowiec, dnia 20 kwietnia 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/ t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 /   z w o ł u j ę   XLVI  sesje Rady Gminy Dębowiec na dzień
28 kwietnia 2022 roku /czwartek/ o godzinie  10-tej  w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

 

Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Ustalenie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr XLIV z dnia 25 marca 2022 roku
  i  Nr XLV z dnia 7 kwietnia 2022 roku;
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 25 marca i 7 kwietnia 2022 roku, zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2021 rok;
 6. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieklinie wchodzącej
   w skład Zespołu Szkół w Cieklinie poprzez likwidację Szkoły Filialnej
   w Duląbce Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cieklinie z siedzibą: Duląbka 86;
  2. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
   na terenie gminy Dębowiec;
  3. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dębowiec;
  4. zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Dębowiec;
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
   Gminy Dębowiec na lata 2022 – 2030.

 

 1. Wolne wnioski i zapytania;
 2. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy

Teresa Pachana