XLVII Sesja Rady Gminy Dębowiec 30 maja 2022 roku /poniedziałek/ godz 16:00

Rada Gminy Dębowiec

Dębowiec,  dnia 25 maja 2022 roku

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  / Dz. U. z  2022 r. poz. 559 z późn. zm. /   z w o ł u j ę  XLVII  sesje  Rady    Gminy  Dębowiec  na dzień  30 maja  2022 roku /poniedziałek / o godz. 16-tej  w sali  Urzędu Gminy w Dębowcu.

 

Pod obrady sesji  proponuję następujący  porządek  obrad :

 

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał:

1/ w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dębowiec na lata 2022 – 2030;

2/ w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle;

3/ w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Dębowiec;

4/ zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Dębowiec;

5/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2022 -2030.

  1. Zamknięcie obrad sesji .

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 Teresa Pachana