XXXIX Sesja Rady Gminy Dębowiec 29 listopada 2021 r /poniedziałek/ godz 10:00

Dębowiec, dnia 19 listopada 2021 roku

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2021 r. póz. 1372 z późn.zm./
zwołuję XXXIX sesje Rady Gminy Dębowiec na dzień 29 listopada 2021 roku /poniedziałek/ o godzinie 10 -tej w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad:

l. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Ustalenie porządku obrad;
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr XXXVIII z dnia 9 listopada 2021 roku;
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 9 listopada 2021 roku, zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;
5. Podjęcie uchwał:

l) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok;
2) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok;
3) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dębowiec na 2022 rok;
4) w sprawie uchwalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dębowiec na I półrocze 2022 roku;
5) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dębowiec;
6) zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok Gminy Dębowiec;
7) zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Dębowiec na lata 2021 -2029.

6. Wolne wnioski i zapytania;
7. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy

Teresa Pachana