XXXVI Sesja Rady Gminy Dębowiec 16 lipca 2021 r /piątek/ godz 15:00

Dębowiec, dnia 14 lipca 2021 roku

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm. / z w o ł u j ę XXXVI sesje Rady Gminy Dębowiec na dzień 16 lipca 2021 roku / piątek /
o godz. 15-tej w sali Urzędu Gminy w Dębowcu.

Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad :

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:

1/ w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dębowiec w roku szkolnym 2021/2022;
2/ zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Dębowiec na lata 2021 -2029.

4. Zamknięcie obrad sesji .

Przewodnicząca
Rady Gminy

Teresa Pachana