XXXVII Sesja Rady Gminy Dębowiec 23 września 2021 r /czwartek/ godz 10:00

Dębowiec, dnia 14 września 2021 roku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym IX. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 / zwołuję XXXVII sesje Rady Gminy Dębowiec na dzień 23 września 2021 roku /czwartek/ o godzinie 10 -tej w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr XXXV z dnia 24 czerwca 2021 roku i z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr XXXVI z dnia 16 lipca 2021 roku.
4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 24 czerwca 2021 roku i z dnia 16 lipca 2021 roku, zleconych do wykonania Wójtowi Gminy.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dębowiec za I półrocze 2021 roku.
6. Informacja z przygotowania szkół z terenu Gminy Dębowiec do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022.
7. Informacja z realizacji zadań finansowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2020 rok.
8. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego składki inwestycyjnej dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na realizację inwestycji pn. :„Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle „;
2) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania dotyczącego realizacji Projektu pn. : „Realizacja inwestycji w zakresie zielono – niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu ” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021;
3) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji zadania pn.: „ Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wodociągu w miejscowości Radość „;
4) zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok Gminy Dębowiec;
5) zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Dębowiec na lata 2021 – 2029
6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Dębowiec.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy

Teresa Pachana