XXXVIII Sesja Rady Gminy Dębowiec 9 listopada 2021 r /wtorek/ godz 10:00

Dębowiec, dnia 28 października 2021 roku

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm./   z w o ł u j ę   XXXVIII  sesje Rady Gminy Dębowiec na dzień 9 listopada 2021 roku /wtorek/ o godzinie 10 -tej  w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Ustalenie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr XXXVII z dnia 23 września 2021 roku.
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 23 września 2021 roku, zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;
 5. Informacja o działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej, w tym zaopatrzenie w wodę, kanalizacja sanitarna.
 6. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
 7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników jednostki samorządu terytorialnego;
 8. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości, stanowiących własność Gminy Dębowiec;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Dębowiec;
 • w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Dębowiec;
 • w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Dębowiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”;
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;
 • w sprawie przejęcia zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Nr 1854R Jasło – Dębowiec – Folusz w miejscowościach Dębowiec i Folusz oraz Nr 1882R Droga przez wieś Dębowiec w miejscowości Dębowiec” przez Gminę Dębowiec;
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jasielskiemu na realizację zadania własnego Powiatu;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie partycypacji w kosztach pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Dębowiec uczęszczających do niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie Miasta Jasła;
 • w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji zadania pn.: „Remont drogi gminnej Nr 113286R Zarzecze ( dz. nr ewid. 1937) w miejscowości Zarzecze”;
 • zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok Gminy Dębowiec;
 • zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Dębowiec na lata 2021 – 2029.
 1. Wolne wnioski i zapytania;
 2. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy

Teresa Pachana