Zaproszenie do konkursu „KSIĄŻKA W NOWYM ŚWIETLE”

 

Regulamin konkursu :

 

 1. Konkurs organizowany jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Dębowcu i Filię w Cieklinie.
 2. Patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Dębowiec Marcin Bolek.
 3. Celem konkursu jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań i kreatywnego myślenia, uwrażliwienie na piękno.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w wieku od 10 do 18 lat.
 5. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zdjęć książki lub książek przedstawionych w nietypowych, ciekawych miejscach, sytuacjach, przeznaczeniach.
 6. Uczestnik konkursu składa kolorowe lub czarno-białe fotografie o wymiarach 13 18 cm.
 7. Każdy może złożyć od 1 do 3 zdjęć – jednego lub kilku obiektów. Koniecznie należy dołączyć zdjęcia zapisane na płytce CD lub DVD.
 8. Płytkę oraz każde zdjęcie należy podpisać na odwrocie podając: imię i nazwisko autora, wiek, klasę i nazwę szkoły, do której uczęszcza, adres zamieszkania, telefon kontaktowy lub e-mail, imię i nazwisko opiekuna – jeśli jest, tytuł zdjęcia i opis – co przedstawia.
 9. Prace można składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dębowcu lub Filii w Cieklinie w terminie do 31.05.2019r.
 10. Uczestnik oświadcza, że zgłoszone fotografie nie były uprzednio zgłaszane ani nagradzane w innych konkursach.
 11. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania nadesłanych prac w polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie i publikacji w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych mediach w ramach różnych działań reklamowych związanych z tym Konkursem lub biblioteką.
 12. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla realizacji i celu wyżej opisanego. Zgoda obejmuje następującą treść: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych na potrzeby niezbędne dla realizacji Konkursu i promocji biblioteki zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.”
 13. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.
 14. Rozstrzygnięcie nastąpi po 07.06.2019r.
 15. Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i pokonkursowa wystawa zdjęć odbędzie się w sali wystawowej Muzeum Narciarstwa w Cieklinie.
 16. Wszystkie informacje o konkursie będą dostępne na stronach internetowych: Urzędu Gminy w Dębowcu – www.debowiec.pl oraz Cieklina – www.cieklin-ski.pl a także u organizatorów.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w regulaminie.

18. Wzięcie udziału w konkursie wiąże się z akceptacją powyższego.