Granty PPGR – oświadczenie o użytkowaniu otrzymanego sprzętu na dzień 28.02.2023 r.

Przypominamy, że zgodnie z zawartą Umową darowizny w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” pomiędzy Gminą Dębowiec a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub pełnoletnim uczniem każdy obdarowany zobowiązany […]