Granty PPGR – oświadczenie o użytkowaniu otrzymanego sprzętu na dzień 28.02.2023 r.

Przypominamy, że zgodnie z zawartą Umową darowizny w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” pomiędzy Gminą Dębowiec a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub pełnoletnim uczniem każdy obdarowany zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o użytkowaniu otrzymanego sprzętu na dzień 28.02.2023 r.

Przypominamy, że oświadczenie składa rodzic (lub pełnoletni uczeń) na którego była zawarta umowa wraz z podpisem obdarowanego dziecka. W przypadku osiągnięcia pełnoletniości przez ucznia od czasu podpisania umowy z rodzicem, oświadczenie nadal podpisuje rodzic.

Oświadczenia o użytkowaniu otrzymanego sprzętu na dzień 28.02.2023 r. w ramach programu, należy dostarczyć do pokoju nr 10 Urzędu Gminy Dębowiec, 38-220 Dębowiec 101 w godzinach pracy urzędu w terminie do dnia 15.03.2023 r.