I otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2022 roku kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury