III Sesja Rady Gminy Dębowiec – 28 czerwca 2024 roku /piątek / o godzinie 10-tej

SAO.0002.3.2024

Dębowiec, dnia 17 czerwca 2024 roku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm./ zwołuję III sesję Rady Gminy Dębowiec
na dzień 28 czerwca 2024 roku /piątek / o godzinie 10-tej w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Ustalenie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Dębowiec: Nr LXXI z dnia 26 kwietnia 2024 roku, Nr I z 6 maja 2024 roku, oraz Nr II z 16 maja 2024 roku;
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 26 kwietnia 2024 roku, z 6 maja 2024 roku, oraz z 16 maja 2024 roku, zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Dębowiec za 2023 rok;
 6. Sprawozdanie Komendanta Gminnego z działalności OSP na terenie gminy za 2023 rok;
 7. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2023 rok:

– debata nad raportem o stanie gminy;

– podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dębowiec wotum zaufania;

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dębowiec za 2023 rok
  i sprawozdania finansowego za 2023 rok:

– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania rocznego

  Wójta Gminy Dębowiec z wykonania budżetu gminy za 2023 rok,

– przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy
oraz  sprawozdania finansowego za 2023 rok,

– informacja o stanie mienia komunalnego,

– przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium  Wójtowi
Gminy Dębowiec za 2023 rok,

– przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania  wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dębowiec o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
Dębowiec za 2023 rok,

– dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy i sprawozdaniem finansowym
za 2023 rok oraz informacją o stanie mienia komunalnego,

 1. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dębowiec
   wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dębowiec za 2023 rok,
  2. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dębowiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok,
  3. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,
  4. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji zadania pn.: „Wsparcie systemu
   technicznego jednostek OSP na terenie Gminy Dębowiec poprzez zakup specjalistycznego
   sprzętu i pojazdów ratowniczych w celu zapobiegania i zwalczania zagrożeń”,
  5. zmieniająca uchwałę budżetową na 2024 rok Gminy Dębowiec,
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
   Gminy Dębowiec na lata 2024-2032.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Teresa Pachana