Informacja dotycząca kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Gmina Dębowiec przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach właściciela nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.1469 ze zm.) tj.: zapewnieniu utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Jednocześnie przypominamy, że właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, zobowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Na terenie naszej gminy będzie prowadzony cykl kontrolny w tym zakresie. Podczas kontroli mieszkańców tych, którzy posiadają przydomową oczyszczalnię ścieków lub szambo bezodpływowe będą sprawdzane następujące dokumenty:

– umowa na wywóz nieczystości ciekłych wraz z dowodem zapłaty (fakturami).

Gminy zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ww. ustawy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie dokonali zgłoszenia zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązani są do zgłoszenia ich w Urzędzie Gminy pokój nr. 13. Ostateczny termin zgłoszeń mija 15.05.2024r.

W czasie kontroli bezodpływowych zbiorników i przydomowych oczyszczalni ścieków mogą być kontrolowane również kompostowniki, a także źródła ogrzewania w budynkach

mieszkalnych w zakresie danych podanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz przestrzeganie zakazu spalania odpadów.

Ponadto przypominamy, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2023r., poz. 1469 tj. ze zm.) kto nie wykonuje wyżej wymienionych obowiązków (art. 5 ust. 1) – podlega karze grzywny.

Wszelkich niezbędnych wyjaśnień w tym zakresie można uzyskać w UG Dębowiec pokój nr 13 lub telefonicznie: 13 44 130 82 wew. 14. Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielenie niezbędnych informacji w celu aktualizacji bazy oraz spełnienie obowiązku prawnego.