LII Sesja Rady Gminy Dębowiec 2 grudnia 2022 roku /piątek/ godz 10:00

Rada Gminy Dębowiec

Dębowiec, dnia 24 listopada 2022 roku

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. /z w o ł u j ę   LII   sesję Rady Gminy Dębowiec na dzień 2 grudnia 2022 roku /piątek/ o godzinie  10-tej  w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad: 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Ustalenie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr LI z dnia 8 listopada 2022 roku;
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 8 listopada 2022 roku, zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;
 5. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w dowozie uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie partycypacji w kosztach pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Dębowiec uczęszczających do niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie Miasta Jasła;
 • w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Dębowiec;
 • w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji heraldycznej oraz projektów graficznych symboli Gminy Dębowiec”;
 • w sprawie uchylenia uchwały Nr XLIII/361/2022 Rady Gminy Dębowiec z dnia 01 marca 2022 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rok 2022;
 • zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok Gminy Dębowiec;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2022 – 2030;
 1. Wolne wnioski i zapytania;
 2. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 Teresa Pachana