LIV Sesja Rady Gminy Dębowiec 5 stycznia 2023 roku /czwartek/ o godzinie 10-tej

Rada Gminy Dębowiec

Dębowiec, dnia 22 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm./ zwołuję LIV sesję Rady Gminy Dębowiec na dzień 5 stycznia 2023 roku /czwartek/ o godzinie 10-tej w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad: 

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
  2. Ustalenie porządku obrad;
  3. Podjęcie uchwał:

    1 . Uchwała Budżetowa Gminy Dębowiec na rok 2023;
    2.  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2023 – 2030;

  4. Wolne wnioski i zapytania;
  5. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 Teresa Pachana