LXVI Sesja Rady Gminy Dębowiec – 22 grudnia 2023 roku /piątek/ o godzinie 10:00

Rada Gminy Dębowiec                                                                                                                                                                       Dębowiec, dnia 11 grudnia 2023 roku

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm./   zwołuję  LXVI  sesję Rady Gminy Dębowiec
na dzień 22 grudnia 2023 roku /piątek/ o godzinie 10-tej w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Ustalenie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr LXV z 30 listopada 2023 roku;
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 30 listopada 2023 roku, zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;

5. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie partycypacji
   w kosztach pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Dębowiec uczęszczających
   do niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie Miasta Jasła,
  2. w sprawie przejęcia przez Gminę Dębowiec zadania zarządzania drogami powiatowymi
   w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Dębowiec,
  3. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Dębowiec na lata 2023-2028,
  4. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dębowiec
   na lata 2024 –2026
  5. zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok Gminy Dębowiec,
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2023 – 2030,
  7. uchwalenia budżetu Gminy Dębowiec na 2024 rok,
  8. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec
   na lata 2024 – 2032;

6. Wolne wnioski i zapytania;

7. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Teresa Pachana