LXVII Sesja Rady Gminy Dębowiec – 19 stycznia 2024 roku /piątek/ o godzinie 10:00

Rada Gminy Dębowiec                                                                                                                           Dębowiec, dnia 11 stycznia 2024 roku

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm./ zwołuję LXVII sesję Rady Gminy Dębowiec na dzień 19 stycznia 2024 roku /piątek/ o godzinie 10-tej w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Ustalenie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Dębowiec Nr LXVI z 22 grudnia 2023 roku;
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 22 grudnia 2023 roku, zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;
 5. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ten sam lokal,
  2. w sprawie uchwalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dębowiec na I półrocze 2024 roku,
  3. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Dębowiec na 2024 rok,
  4. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Foluszu, dla której Gmina Dębowiec jest organem rejestrującym, w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
  5. zmieniająca uchwałę budżetową na 2024 rok Gminy Dębowiec,
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2024 – 2032,

 

6. Wolne wnioski i zapytania;

7. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Teresa Pachana