LXXI Sesja Rady Gminy Dębowiec – 26 kwietnia 2024 roku /piątek/ o godzinie 10:00

Rada Gminy Dębowiec

Dębowiec, dnia 17 kwietnia 2024 roku

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm./ zwołuję  LXXI  sesję Rady Gminy Dębowiec na dzień 26 kwietnia 2024 roku /piątek/ o godzinie 10-tej w sali Urzędu Gminy Dębowiec.

 Pod obrady sesji proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad;
 2. Ustalenie porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Gminy Dębowiec: Nr LXIX z 26 marca 2024 roku,
  oraz Nr LXX z 10 kwietnia 2024 roku;
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Dębowiec z dnia 26 marca 2024 roku,
  oraz z 10 kwietnia 2024 roku, zleconych do wykonania Wójtowi Gminy;
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok;
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu za 2023 rok;
 7. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie: ustalenia dopłaty do 1m3 wody do obowiązującej taryfy,
  • w sprawie: ustalenia dopłaty do 1m3 ścieków do obowiązującej taryfy,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębowiec,
  • w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dębowiec,
  • w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • zmieniająca uchwałę budżetową na 2024 rok Gminy Dębowiec,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dębowiec na lata 2024 – 2032.
 1. Wolne wnioski i zapytania;
 2. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Teresa Pachana