ogłoszenie o realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024

 

 

 1. W związku z przystąpieniem przez Gminę Dębowiec do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębowcu rozpoczyna nabór osób chętnych do udziału  w Programie.
 2. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.
 3. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16 r. życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

– orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

– orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

-poprzez umożliwienie  uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 1. W Gminie Dębowiec planowane jest objęcie usługami opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego łącznie 12 osób w tym 1 dziecko, natomiast średnia ilość godzin na osobę zaplanowana została na poziomie 133 godzin rocznie.
 2. Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć osoby które:
  • posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie : asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub
  • posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z  niepełnosprawnościami, np.  doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu, lub
  • zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu,, Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.
 1. Nie jest dopuszczalnym wskazanie na opiekuna świadczącego usługę opieki wytchnieniowej:

a) członków rodziny,

b) opiekunów osoby niepełnosprawnej,

c) osoby faktycznie zamieszkującej z osobą niepełnosprawną.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uznać należy wstępnych lub zstępnych , rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem Programu.

7. W ramach opieki wytchnieniowej opiekun wspiera uczestnika programu w szczególności w:

a) czynnościach samoobsługowych,

b) czynnościach pielęgnacyjnych,

c) w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych,

d) w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,

e) w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

8. W przypadku gdy usługa będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia posiadającymi orzeczenie w odniesieniu do osób , które mają świadczyć usługi opieki wytchnieniowej, wymagane są także :

a) zaświadczenie o niekaralności;

b) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,

c) pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone są w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej, z zastrzeżeniem limitów. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00.

Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu całodobowego wynosi 14 dni dla jednej osoby zakwalifikowanej do programu „Opieka wytchnieniowa” dla JST- edycja 2024, w trakcie realizacji ww. programu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pod numerem telefonu: 134413028 wew. 16  a także na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Odbiorca usługi ani jego opiekun prawny nie ponoszą opłat za usługi opieki wytchnieniowej świadczone w ramach programu.

Osoby zakwalifikowane od programu ,,Opieka wytchnieniowa’’ edycja 2024 roku proszone są o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowcu celem uzupełnienia niezbędnej dokumentacji.

Osoby spełniające kryteria udziału w Programie, a nie zakwalifikowane do programu z uwagi na wyczerpany limit miejsc zostaną wpisane na listę rezerwową

 

załączniki:

 

Program opieka wytchnieniowa edycja 2024

Karta zgloszeniowa do programu Opieka Wytchnieniowa -edycja 2024 – załącznik nr 7

Klauzula informacyjna- RODO- załącznik nr 1

Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 12

Karta realizacji usług opieki wytchnieniowej -załącznik nr 8

Oświadczenie – załącznik nr 2

Wskazanie opiekuna – załącznik nr 3